Appendix

Contact Our Firm to Discuss Your Case

ภาคผนวก วีซ่า (Appendix)

ความหมายของตำแหน่งผู้จัดการสำหรับ L-1A วีซ่า 8 C.F.R., 214.2(I)(1)(II)(B)

ความหมาย

(B) ตำแหน่งผู้จัดการ หมายถึงหน้าที่ภายในองค์กรที่ลูกจ้างจะต้องทำ
1. บริหารจัดการภายในองค์กร แผนก ฝ่าย หรือหน่วยงานในองค์กร
2. ควบคุมดูแลการทำงานของผู้อื่น หรือบริหารงานในส่วนที่จำเป็นต่อองค์กร แผนก หรือฝ่ายขององค์กร
3. มีอำนาจในการเรียกจ้าง ไล่ออก หรือให้คำแนะนำในการคัดเลือกพนักงาน หรืออื่นๆเสมือนฝ่ายบุคคล
(เช่นการเลื่อนตำแหน่งและอนุญาตหยุดงาน) สำหรับผู้ทำงานใต้บังคับบัญชา หากไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา
จะต้องดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสในส่วนบริหารขององค์กร และ
4. ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานประจำวันได้ หากไม่สามารถใช้ดุลพินิจได้ก็ต่อเมื่อผู้ใต้บังคับ
บัญชาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในงานนั้นๆ

ความหมายของตำแหน่งผู้บริหารสำหรับ L-1A วีซ่า 8 C.F.R., 214.2(I)(1)(II)(C)

(C) ตำแหน่งผู้บริหารหมายถึงหน้าที่ภายในองค์กรที่ลูกจ้างจะต้องทำ
1. ชี้นำระดับผู้บริหารในองค์กร หรือฝ่ายหลักขององค์กร
2. สร้างเป้าหมายและนโยบายขององค์กร หรือแผนกฝ่ายในองค์กร
3. ใช้ดุลพินิจที่กว้างไกลในการตัดสินใจ และ
4. รับคำแนะนำหรือแนวทางจากผู้บริหารในตำแหน่งที่สูงกว่า คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น เท่านั้น

ความหมายของผู้มีความสามารถพิเศษสำหรับ L-1B วีซ่า 8 C.F.R., 214.2(I)(1)(II)(D)

(D) ความสามารถพิเศษหมายถึงความรู้เฉพาะในด้านต่างๆที่เฉพาะบุคคลมี ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของ
องค์กรไม่ว่าจะเป็นในด้านสินค้า การให้บริการ การวิจัย เครื่องมือ เทคนิค การบริหาร หรือการตลาดในระดับ
นานาชาติ หรือความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในกระบวนการการทำงานขององค์กร

8 C.F.R., 214 (I)(1)(II)(E)
(E) ผู้มีความรู้เฉพาะทางหมายถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทางในสาขาอาชีพที่ได้อธิบายในย่อหน้า
(I)(1)(II)(D) และเป็นสมาชิกของสาขาอาชีพดังที่ได้กล่าวไว้ใน หมวด 101 (a)(32) ของพระราชบัญญัติ
การตรวจคนเข้าเมืองและการขอสัญชาติ

ความหมายของ R-1 ผู้ทำงานในด้านศาสนา วีซ่า 8 C.F.R., 214.2(r)(2)

ทำงานในองค์กรทางศาสนาที่ทำงานกุศลที่ได้รับการยกเว้นทางด้านภาษี ที่ได้อธิบายในหมวด
501(c)(3) ของหลักเกณฑ์การเก็บภาษีรายได้ปี 1986 เนื่องจากองค์กรทางศาสนาเหล่านี้มิได้ทำงานเพื่อมุ่ง
หวังผลประโยชน์ทางภาษี แต่เพื่อความมุ่งมั่นในการทำงาน

องค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิกายทางศาสนาหมายถึงองค์กรที่ทำงานร่วมกับองค์กรทางศาสนานิกาย
ต่างๆที่ได้รับการยกเว้นทางด้านภาษี ที่ได้อธิบายในหมวด 501(c)(3) ของหลักเกณฑ์การเก็บภาษีรายได้ปี
1986

ผู้สอนศาสนาหมายถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรทางศาสนาในหน้าที่ต่างๆ ซึ่งหน้าที่เหล่านี้จะต้อง
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางศาสนา คำจำกัดความนี้ไม่รวมถึงผู้เทศน์บรรยายที่ไม่ได้รับมอบหมายงาน
ข้อกำหนดของผู้เชี่ยวชาญหมายถึงกิจกรรมในด้านศาสนาซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องมีวุฒิอย่างน้อยในระดับเทียบเท่า
ปริญญาตรีนิกายทางศาสนาหมายถึงกลุ่มรวมผู้นับถือทางศาสนา หรือสังคมที่มีการปฏิบัติจัดการเกี่ยวกับพระ
การปฏิบัติตามความศรัทธา การสวดบูชา การปฏิบัติตามคำสอนและหลักเกณฑ์ทางศาสนา พิธีกรรม จัดตั้ง
สถานที่ในการประกอบพิธีกรรม การชุมนุมทางศาสนาอย่างสุจริตใจ

กลุ่มนิกายเหล่านี้จะถูกจัดว่าเป็นนิกายหนึ่งของศาสนาซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษี
ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 501(c)(3) ของหลักเกณฑ์การเก็บภาษีรายได้ปี 1986
อาชีพทางศาสนารวมถึง ผู้ให้คำแนะนำด้านศาสนา ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับศาสนา ผู้เขียนคำสั่งสอน
ผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทางศาสนา บาทหลวง ล่ามแปลทางศาสนา หรือผู้แนะนำศาสนา
กลุ่มอาชีพนี้ไม่รวมถึงภารโรง พนักงานซ่อมบำรุง เสมียน ผู้ขอรับบริจาค หรือพนักงานทำงานในระบบการรับ
บริจาคอาชีพทางศาสนาหมายถึงหน้าที่ที่ทำในศาสนาตามความศรัทธาเช่นการปฏิบัติตนตามคำสาบานของ
ศาสนา อาชีพเหล่านี้ได้แก่แม่ชี พระสงฆ์ และภราดร

คำอธิบายของธุรกรรมทางธุรกิจสำหรับ B-1 วีซ่าชั่วคราว 8 C.F.R., 41.31

(1) คำว่า ธุรกิจ ที่ได้ใช้ใน INA 101(a)(15)(B) หมายถึงการแสดงสินค้า การประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในแขนงต่างๆ โดยไม่ได้รวมถึงการทำงานในท้องถิ่น ในกรณีนี้ ธุรกิจก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ก่อสร้าง หรือสถานที่จัดเตรียมวัสดุจะต้องจัดจ้างแรงงานท้องถิ่น
สำหรับผู้ถือ B-1 วีซ่าชั่วคราวไม่สามารถทำงานเหล่านี้ได้สำหรับชาวต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานชั่วคราว
ในประเภทงานที่ต้องใช้ทักษะหรือความรู้ความ เชี่ยวชาญพิเศษโดยไม่มีสัญญาการจ้างงาน
จะต้องจัดเตรียมการเอกสารเพิ่มเติมภายใต้บทบัญญัติของ , 41.53 และจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้พำนักอาศัยชั่วคราว