H-18 Visa

Contact Our Firm to Discuss Your Case

วีซ่าประเ์ภท H1-B (Specialty Occupation)

คำอธิบาย

วีซ่าสำหรับผู้ชำนาญงานพิเศษในแขนงต่างๆ หรือ H1-B กำหนดให้ผู้เป็นมืออาชีพเหล่านี้สามารถเดิน
ทางเีข้ามาในสหรัฐฯเพื่อทำงานในตำแหน่งที่เขามีความสามารถในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สาขาอาชีพที่จะ
ได้รับการพิจารณาได้แก่ วิศวะกร พยาืบาล ศาสตราจารย์ นักวิจัย หรือ นักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยที่
เขาเหล่านั้นจะได้รับทั้งประสบการณ์ทำงานที่คุ้มค่าพร้อมกับค่าตอบแทนจากการทำงานในอัตราที่เทียบ
เื้้ท่าหรือมากกว่าพลเมืองอเมริกัน ซึ่งในแต่ละปีจะมีการกำหนดโควต้าสำหรับวีซ่าประเภท H1-B บุคคล
เหล่านี้มักเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์มาแล้วทั้งจากสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ

ข้อได้เปรียบของวีซ่าประเภท H1-B

●กำหนดให้ผู้ที่มีึความชำนาญในวิชาชีพเหล่านี้ สามารถเดินทางเข้าในสหรัฐฯเพื่อทำงานชั่วคราว
ในตำแหน่งที่ตนมีความถนัดเป็นพิเศษ
● ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนจากบริษัทนายจ้าง
● สามารถต่ออายุวีซ่าได้ แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6 ปี
● คู่สมรสและบุตรจะได้รับวีซ่า H-4 และสามารถอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ตราบเท่าที่ผู้ถือวีซ่า
H1-B ยังได้รับการรับรอง แต่คู่สมรสและบุตรไม่ได้รับอนุญาตการทำงาน
● คู่สมรสและบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี มีสิืทธิเีข้่าเรียนในโีรงเรียนหรือวิทยาลัยตามสิืทธิของผู้ัิถือวีซ่า
H-4
● สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า H1-Bได้มากกว่าหนึ่งครั้งในเวลาเดียวกันกล่าวคือสิทธิในการมีนายจ้่าง 2
คนในเวลาเดียวกัน

คุุุุณสมบัติของผู้มีความประสงค์จะขอวีซ่าประเภท H1-B

เป็นผู้มีึความชำ่นาญการพิเศษในวิชาชีพ ในทางกฎหมายUS Immigration ได้ให้คำจำกัดความของ Specialty Occupationไว้ว่า

• เป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญวิชาชีพในระดับที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้
• มีวุฒิการศึกษาต่ำสุดระดับปริญญาตรีในสาขาเฉพาะทาง หรือเื่ทียบเท่า

ระดับความรู้ และ ประสบการณ์ในการทำงาน จะเป็นเครื่องช่วยการันตีว่าบุคคลนั้นจะสามารถสร้างความ
ก้าวหน้่าในตำแหน่งที่รับผิดชอบได้ ส่วนผู้ที่มีวุฒิบัตรจากต่างประเืทศ ต้องมีหลักฐานยืนยันวุฒิบัตร หรือ
Credential Evaluation

การจ้างงาน บริษัทที่เิสนอจ้่างงานในสหรัฐฯต้องยื่นคำร้องเพื่อแสดงความจำนงในการจ้างงานที่งาน
Labor Condition Application ใน United States Department of Labor โดยลงนามรับรองดังนี้

● บริษัทจะ่จ่ายค่าจ้างตอบแทนให้แก่ลูกจ้่างผู้ถือวีซ่า H1-B ในอัตราที่สูงกว่าพนักงานที่ประ่สบการณ์
หรือมีคุณสมบัติเหมือนกัน หรือตามสถิติในเมืองมหานครค่าจ้างจะมีจำนวนที่สูงขึ้นไปยิ่งขึ้น
● การจ้างงานต้องไม่เป็นปฏิปักษ์กับการทำงานในระบบ กล่าวคือ ไม่เป็นกาีรจ้างงานที่ซ้ำซ้อน
● ในระหว่างผู้ถือวีซ่าH1-Bทำสัญญาการจ้างกับบริษัทผู้ถือวีซ่าH1-Bจะไม่ทำการประท้วง
และจะไม่มีการปิดกิจการโดยนายจ้าง
● นายจ้างต้องมีความพร้อมที่จะเปิดเผยหลักฐานเมื่อถูกตรวจสอบ เช่น สำเนาการจ้างงานลูกจ้าง H1-B
คำร้องการ ยื่นใบสมัคร เอกสารแสดงรายละเอียดค่าจ้่างโดยสามารถอธิบายอัีตรา่้ค่าจ้างตามจริงหรือค่า
จ้างที่ต้ิองจ่ายเพิ่ม
● The Department of Labor กรมแรงงานสหรัฐฯคือ หน่วยงานที่ิ่ิอนุมัติการจ้่างงาน
● นายจ้างต้องยินยอมจ่ายค่าเดินทางให้แก่ลูกจ้าง H1-B ในกรณีที่นายจ้างได้ยกเลิกการจ้างก่อนระยะเวลา
ที่ตกลงไว้

ข้อจำกัด

● จะไม่มีการจ้างงานใดๆจนกว่าคำร้องการขอวีซ่า H1-B จะได้รับการอนุมัืิติจาก The Immigration &
Naturalization Service
● ผูุ้ถือวีซ่า H1-B อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างในระหว่าง 6 ปี ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้มีการเห็นชอบ
บริษัทนายจ้างใหม่จาก The Immigration & Naturalization Service
● โควต้าที่จะรองรับผู้มีสิทธิถือวีซ่า H1-B ในแต่ละปีนั้น เปิดโอกาสให้แก่ผู้สมัครรายใหม่ ไม่นับรวมผู้ที่
กำลังต่ออายุวีซ่า หรือ ผู้ที่กำลังเปลี่ยนนายจ้างใหม่
● คู่สมรสและบุตร ของผูุุ้้ถือวีซ่า H1-B ไม่มีสิทธิ์ทำงานในระหว่างที่อยู่ในสหรัฐฯ