H-2 Visa

Contact Our Firm to Discuss Your Case

วีซ่าประเภทลูกจ้างทำงานชั่วคราว H-2

คำอธิบาย

วีซ่าประเภท H-2 กำหนดให้ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ สามารถเ้ิดินทางเข้าสหรัฐฯเพื่อทำงานเป็นระยเวลา
ชั่วคราวโดยแบ่งวีซ่าประเภทนี้ออกเป็น 2 กลุ่ม คืิอ

1.H-2A ลูกจ้างชั่วคราวในงานเกษตรกรรม
2.H2-B ลูกจ้างชั่วคราวประเภทไม่ใช่งานเกษตรกรรม

ข้อได้เปรียบของวีซ่า H-2

●ผู้ถือวีซ่า H-2 มีสิทธิ์ทำงานในสหรัฐฯตา่มคำร้องของบริษัทนายจ้าง
● คู่สมรสและบุตร ของผูุุ้้ถือวีซ่า H-2 จะได้รับวีซ่า H-4 คือสามารถอยู่ในสหรัฐฯตามระยะเวลาของ
ผูุ้ถือ วีซ่า H-2
● คู่สมรสและบุตรของผูุุ้้ถือวีซ่า H-2 ที่มีีอายุไม่เกิน 21 ปี มีสิทธิ์เ่ข้าเรียนในโรงเรียนหรือวิทยาลัย
ได้ตามข้้อกำหนดของวีซ่า H-4

คุุุุณสมบัติของผู้มีความประสงค์จะขอวีซ่าประเภท H-2

● มีลักษณะเป็นการจ้างแบบชั่วคราวต่างจากวีซ่าH1-Bคือไม่มีการเสนอตำแหน่งที่ถาวร
ส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานตามฤดูกาล
● ก่อนการยื่นคำร้องเพื่อขอวีซ่า H-2 ใหแก่ลูกจ้าง บริษัทนายจ้างจะต้องได้รับทะเบียนจาก The U.S.
Department of Labor เพื่อรับรองว่า เป็นกาีีรจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้น
● ผูู้ืู้สมัครต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกัีบการศึกษา ประวัิิัติการทำงาน หรือ ได้ืผ่้านการฝึกอบรมเืพื่อปฏิบัิืติ
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ข้อจำกัด

● วีซ่าประ้เภท H-2 สามารถขยายการจ้่างงานเิพิ่มขึ้นอีกครั้งละ 1 ปี รวมทั้งหมดไืม่เกิน 3 ปี

● คูู่ิ้่่่่่่่่สมรสและีีบุตร ไม่มีสิทธิ์ทำงานได้ในระหว่างที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ