L-1 Visa

Contact Our Firm to Discuss Your Case

วีซ่าเพื่อการโยกย้ายภายในบริ็็ษัท L-1

คำอธิบาย

วีซ่า L-1 เพื่อการโยกย้ายภายในบริษัทระหว่างประเทศ กำหนดให้พนักงานระดับผู้บริหารผู้จัด การ หรือ ลูกจ้างผู้มีทักษะพิเศษ สามารถโยกย้ายจากสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ เข้ารับผิด ชอบงานในสาขาย่อยที่สหรัฐอเมริกาพนักงานระดับผู้บริหารและผู้จัดการจะได้รับวีซ่า L-1A และ ลูกจ้่างผู้มีทักษะจะได้รับวีซ่าิ L-1B

ข้อได้เปรียบของวีซ่าประเภท L-1

 • ใช้ระยะเวลาการดำเนินการไม่นาน โดย Immigration Service ใช้เวลา 90 ถึง 120 วัน
 • ในเบื้องต้นผู้ถือวีซ่า L-1A จะมีอายุวีซ่า 1-3 ปี เมื่อบวกกับการต่ออายุ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7 ปีผู้ถือวีซ่า L-1B มีอายุวีซ่า1-3 ปี รวมการต่ออายุไม่เกิน 5 ปี
 • พนักงานที่โยกย้ายมาจากบริษัทแม่มีสิทธิ์ทำงานที่สาขาย่อยในสหรัฐอเมริกา
 • คู่สมรสและบุตรจะได้รับวีซ่า L-2 ระยะเวลาเทียบเท่ากับสถานะของผู้ึุุถือวีซ่าหลัก
 • พนักงานระดับผู้บริหารและผู้จัดการผู้วีซ่า L-1 มีสิทธิ์ืิยื่นคำร้องขอมีที่อยู่ถาวรถูกต้องตาม กฎหมายหรือ กรีนการ์ด

คุุุุณสมบัติของผู้มีความประสงค์จะขอวีซ่าประเภท L-1

 • ผู้สมัครต้องได้รับการจ้างงานจากบริษัทแม่นับตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงวันยื่ินคำร้องขอวีซ่า L-1 ไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 • ในอดีีีตผู้สมัึึึครต้องได้รับการจ้างในตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้จัดการมาก่อน
 • การว่าจ้างในอนาคตผู้สมัครจะต้องได้รับตำแหน่ง ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือ ลูกจ้้างที่มีทักษะ ในบริษัท เดียวกันกับบริษัทที่ตนย้ายมา
 • สำนักงานใหญ่ในต่างประเทศและสาขาย่อยในสหรัฐฯต้องเป็นบริษัทเดียวกัน กล่าวคืิอมีความสัมพันธ์กันในลักษณะบริษัทแม่ และ บริษัทลูก(สาขาย่อย)

ข้อจำกัด

 • อายุวีซ่าของ L-1A รวมระยะเริ่มต้น ไม่เกิน 7 ปี และ L-1B ไม่เกิน 5 ปี
 • พนักงานใหม่ที่ยังว่าจ้างไม่ถึง 12 เดือน ไม่สามารถสมัครวีซ่า L-1
 • ต้องมีการติดต่ิอระหว่างสองสาขาิอย่างต่ิอเนื่อง
 • คู่สมรส และ บุตร สามารถทำงานได้ เมื่อได้รับใบอนุญาตจาก The Employment Authorization(EAD)
 • ผู้ถือวีซ่า L-1 สามารถคงสภาพนี้ไว้ได้ตราบเท่าที่ บริษัทสาขาย่อยยังขึ้นตรงต่อสำนักงาน ใหญ่ในต่างประเทศ กล่าวคือสถานภาพนี้อาจสิ้นสุดลงเมื่อทั้งสองสาขาหมดความสัมพันธ์