F-1 Visa

Contact Our Firm to Discuss Your Case

วีซ่านักเรียน F-1

รายละเอียด

วีซ่านักเรียน F-1

อนุญาตให้นักเรียนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยจุดประสงค์ในการเรียนต่อแบบเต็มเวลา
ในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยที่รับแล้ว

สิทธิประโยชน์

ที่อยู่อาศัย

นักเรียนสามารถที่จะพำนักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะที่กำลังเรียนอยู่แบบเต็มเวลา

การผ่อนปรน

สถานะวีซ่านักเรียน F-1 สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสถานะผู้อพยพได้เมื่อมีคุณสมบัติ หรือมีสิทธิในการเข้ารับเลือก

การทำงาน

สถานะวีซ่านักเรียน F-1 อนุญาตให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติหาประสบการณ์การทำงานได้หลังจบการศึกษา
หรือตามหลักสูตรฝึกงานนักเรียนยังสามารถทำงานได้ อาทิตย์ละ 20 ชั่วโมง ในวิทยาเขตที่มีคุณสมบัติ

สิ่งที่ต้องการ

ด้านการตอบรับ

หลักฐานการตอบรับออกโดยสถานการศึกษาที่มีคุณสมบัติ

ด้านการเงิน

หลักฐานด้านการเงินที่สามารถเลี้ยงดูนักเรียนได้ในขณะที่พำนักและเรียนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดย
ปราศจากการทำงานที่นั่นเพื่อเลี้ยงชีพ

สำหรับผู้ที่ไม่มีประสงค์ในการอพยพ

หลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีประสงค์เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการศึกษา

ข้อจำกัดต่างๆ

การออกวีซ่านักเรียน F-1

การออกวีซ่านักเรียน F-1 นั้นขึ้นอยู่กับสถานะสภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ เจ้าหน้าที่กงสุลในประเทศ
นั้นๆอาจลังเลที่จะออกวีซ่านักเรียนให้เนื่องจากเกรงว่านักเรียนมีแนวโน้มที่จะไม่กลับประเทศของตนเอง
หลังจากเรียนจบ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีบ่อยครั้งที่ลังเลในการเปลี่ยนสถานะวีซ่านักท่องเที่ยวเป็นสถานะวีซ่านัก
เรียนเนื่องจากไม่ไว้วางใจว่านักท่องเที่ยวมีประสงค์ที่จะเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะที่เดิน
ทางเข้าประเทศในสถานะนักท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่กงสุล ณ ประเทศต่างๆ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการออกวีซ่านักเรียนเนื่องจาก
เหตุผลดังต่อไปนี้

 • เมื่อหลักฐานด้านการเงิน มีไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงดู
 • หรือจ่ายค่าเล่าเรียนของนักเรียนที่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ทำงาน
 • เมื่อหลักสูตรที่นักเรียนต้องการเรียนไม่สอดคล้องกับโอกาสการหางานในประเทศของนัก
  เรียน
 • เมื่อไม่มีข้อผูกมัดเพียงพอที่นักเรียนจะกลับประเทศของตนเองหลังจบการศึกษา

การคงไว้ซึ่งสถานะของวีซ่านักเรียน

นักเรียนจะต้องคงไว้ซึ่งสถานะของวีซ่านักเรียนตลอดระยะเวลา การรักษาซึ่งสถานะวีซ่านักเรียน F-1 มีดัง
ต่อไปนี้

 • นักเรียนจะต้องเรียนแบบเต็มเวลา ทุกเทอมการเรียนแบบเต็มเวลานั้นขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาที่นักเรียน
  กำลังเรียนอยู่
 • นักเรียนที่มีปริญญาตรี ปริญญาเอก นักค้นคว้าในวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเรียนด้านการดนตรี
  หรือ ประสงค์เรียนด้านศาสนา ต้องมีการรับรอง หรือมีการแสดงให้เห็นว่ากำลังเรียนแบบเต็มเวลา
  จากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนั้นๆ
 • นักเรียนปริญญาตรีที่วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยต้องมีการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษานั้นๆว่า
  ประกอบไปด้วยอย่างน้อย 12 ชั่วโมงเรียนทั้งแบบเซเมสเตอร์ หรือ ควอเตอร์ ต่อภาคเรียน นอกจากนัก
  เรียนเหลือหน่วยกิตที่น้อยกว่า ในการจบการศึกษาในภาคนั้น
 • มีชั่วโมงเรียนอย่างน้อย 12 ชั่งโมง หรือเทียบเท่า ในโปรแกรมด้านภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์
  (liberal arts)สุนทรียะ (fine arts) หรือที่ไม่เกี่ยวกับวิชาชีพในโรงเรียนที่ประสาทปริญญา หรือหน่วยกิจ
  นั้นๆเป็นที่ยอมรับโดยอย่างน้อย 3 สถานที่ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
 • มีชั่วโมงเรียนอย่างน้อย 18 ชั่วโมงในห้องเรียน ถ้ามาตรฐานเป็นแบบห้องเรียน และ 22 ชั่วโมง ถ้า
  มาตรฐานเป็นแบบห้องทดลอง ในโปรแกรมด้านภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ (liberal arts) สุนทรียะ
  (fine arts) หรือ ที่ไม่เกี่ยวกับวิชาชีพ
 • นักเรียนเรียนในระดับประถม หรือมัธยมไม่ต่ำกว่าจำนวนชั่วโมงที่กำหนดโดยมีระยะเวลาการจบการศึกษา
  ตามปกติ
 • ผ่านกิจขั้นต่ำตามเกณฑ์รายวิชาในภาคเรียน
 • ห้ามทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต
 • ห้ามทำผิดกฎหมายท้องที่ รัฐ และสหพันธรัฐ
 • ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนเปลี่ยนสถานศึกษา
 • ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนเข้าเรียนระดับการศึกษาใหม่
 • จ่ายค่าเล่าเรียนได้ครบถ้วนตามภาคเรียน
 • นักเรียนต้องเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทำวีซ่าต่างสถานะหลังจากจบการศึกษา หรือ
  เริ่มฝึกงาน